ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Про внесення змін до рішення сільської ради „ Про сільський бюджет на 2019 рік” від 21 грудня 2018 року № 393- VII.

УКРАЇНА

 

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LІІІсесія  VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  27  вересня    2019 року                                                    №  489 -  VІІ

                                                   

Про внесення змін до рішення

сільської ради „ Про сільський бюджет

на 2019 рік” від 21 грудня 2018 року № 393- VII.                                                                                                                               

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», сільська рада вирішила:

1.  Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 7 775 305 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 7 537 790 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 237 515 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 8 616139гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 8 096 324  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 519 815  гривень;

дефіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 558534  гривень згідно з додатком 2  до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 282 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі               100 000 гривень, що становить 1,34 видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Вербівській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною планово-бюджетною комісією сільської ради , з наступним внесенням змін до рішення про сільський  бюджет.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році у сумі 5 972 824  гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691,  Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 71  Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Б

юджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. ДозволитиВербівськійсільськійрадіздійснюватинаконкурснихзасадахрозміщеннятимчасововільнихкоштівсільськогобюджетунадепозитахзподальшимповерненнямтакихкоштівдокінцяпоточногобюджетногоперіоду, заумовипогодженнязпостійноюпланово-бюджетноїкомісієюсільськоїрадивідповіднодостатті 16 БюджетногокодексуУкраїни.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Вербівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7  до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2019 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Вербівській сільській раді, в особі  сільського голови,  коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною планово-бюджетної комісією сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

17. Надати право постійній планово-бюджетній комісії сільської ради  в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Вербівській сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету органам Державної казначейської служби України.

18.Дозволити закупівлю продуктів харчування, марок, конвертів за готівку.

19 Надатиправосільському  голові  Вербівськоїсільськоїрадиукладатидоговорипроміжбюджетнітрансфертизрайонноюрадоюзнаступнимїхзатвердженнямнасесіїсільськоїради.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

22. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Вербівської сільської ради.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну бюджетно-планову комісію (Мартинова Т.Д.)

 

 

 

СЕКРЕТАР   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ                                  І.КОСАРЄВА