ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 16 - VІІ Вербівської сільської ради

від 24 листопада 2015 року

( ІІ (позачергової) сесія VІІ скликання)

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Вербівської сільської ради VІІ скликання

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Вербівської сільської ради.

 

1.1.  Вербівська сільська рада (далі – Рада) є  органом місцевого самоврядування, що представляє  Вербівську територіальну громаду  та здійснює від її імені  та в її інтересах функцій і повноважень  місцевого самоврядування, визначені  Конституцією України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

 

1.2. Регламент Вербівської сільської ради (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання  сільського голови, секретаря  сільської ради, заступників сільської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок  роботи сесії ради.

 

1.3. Регламент Вербівської сільської ради ( далі - Регламент) затверджується  не пізніше ніж на другій сесії ради, прийнятим більшістю депутатів загального складу раду.

У такому порядку приймаються і рішення  про внесення змін і доповнень до Регламенту.

Проект регламенту  готується апаратом виконкому сільської ради.

Стаття 2. Основні принципи діяльності  сільської ради.

2.1.  Діяльність сільської ради здійснюється на принципах

1) народовладдя;

2) законності ;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової і організаційної і матеріально - фінансової самостійності;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою ;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10)  судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

Стаття 3. Гласність та відкритість  діяльності сільської ради.

3.1. Засідання сільської ради та постійних комісій  є відкритими за винятком встановленими чинним законодавством та  Регламентом.

3.2. На засідання сільської ради можуть бути присутні запрошені особи, в присутності  яких необхідно для розгляду питань порядку денного.

3.3. Пленарні засідання проводяться в  приміщенні сільської ради.

3.4. Гласність роботи ради забезпечуються шляхом опублікування інформації  про її діяльність  на сайті сільської ради.

3.5. Діяльність  сільської ради здійснюється  відповідно до річного плану роботи.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ  ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 4. Порядок скликання першої сесії ради.

4.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною  територіальною виборчою комісією. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває  голова  територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

4.2. До порядку денного першої сесії вносяться питання :

- про  вибори секретаря сільської ради;

- про утворення постійних комісій ради ;

- про обрання заступника сільського голови ;

- про утворення виконавчого комітету сільської ради;

- про затвердження чисельності та структури виконавчого апарату сільської ради  витрат на утримання ради та виконавчого апарату.

- про умови оплати праці сільського голови;

- інші питання.

4.3. По кожному з  питань  з порядку денного приймається окреме  рішення.

 

 

Стаття 5.1. Порядок скликання сесії ради.

5.1.  Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

5.2. Сесія ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

5.3. Сесія ради скликається  в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок  та надання документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  - не рідше ніж один раз на місяць.

5.4. У разі немотивованої відмови  сільського голови або неможливості  його скликати сесію ради вона скликається секретарем ради.

5.5. У цих випадках сесія ради скликається :

1) якщо  сесія не скликається сільським  головою у строки, передбачені Законом України  « Про місцеве самоврядування в Україні» ;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст 46 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні».

5.6. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від  загального складу ради, виконавчого комітету ради.

5.7. У разі якщо сільський голова  або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу суб’єктів, зазначених у п.15.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними,  сесія може бути скликана депутатами ради, які  становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

5.8. Рішення про скликання сесії ради  доводиться  до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у  виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які  передбачається внести на розгляд ради.

5.9. Сесію ради відкриває і веде сільський  голова, а в разі його відсутності секретар  ради.

5.10. Сесія ради є повноважною, якщо і її пленарному засіданні бере участь більше половини  депутатів від загального складу ради.

5.11. Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються  особисто сільським головою, у разі його відсутності секретарем ради.

5.12. Діловодство ради ведеться українською мовою.

5.13. Для доповіді з питань порядку денного надається  до 20 хвилин, співдоповіді 10 хвилин, заключного слова 3 хвилини, виступаючим в дебатах до 5 хвилин.

5.14. Рішення сільської ради вважаються прийнятими крім процедурного, якщо після їх обговорення за них проголосувало більшість депутатів від загального  складу ради, процедурні більшістю присутніх на сесії.

5.15. Рішення сільської ради  приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) та таємним голосуванням.

5.16. Відкрите    нефіксоване голосування передбачає собою підняття депутатами руки « За», « Проти», « Утримались».

5.17. Поіменне голосування  проводиться за пропозицією головуючого  або 1/3 від загального складу ради. Поіменне голосування передбачає таку процедуру : секретар сесії називає прізвище кожного депутата, зареєстрованого на сесії, який називає  « За», « Проти», « Утримався» щодо прийняття рішення. Результати поіменного голосування оформляються на окремому аркуші та  додаються  до протоколу сесії.

5.18. Таємне голосування обов’язково проводиться в випадках передбачених п.14,16 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні».

5.19. Проекти рішень сільської ради що підлягають обговоренню оприлюднюються не пізніше  як за 20  робочих днів до дати їх розгляду.

5.20. Проекти рішень  сільської ради  оприлюднюються   не пізніше ніж за  три дня до сесії, а у виняткових  випадках у день відкриття.

5.21. Рішення сільської ради  оприлюднюються  не пізніше  п’яти робочих днів  з дня затвердження.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ЗАСТУПНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

Стаття 6. Правові засади статусу і діяльності  сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови.

6.1. Повноваження  сільського голови, секретаря ради, заступників сільського голови  визначаються Конституцією України, законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про статус депутатів  місцевих рад»,« Про службу в органах  місцевого самоврядування», « Про засади державної регуляторної  політики у сфері  господарської діяльності  «, « Про запобігання корупції», « Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

6.2. Сільський голова, секретар ради, заступники сільського голови працюють у раді  на постійній основі, не можуть мати іншого  представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати   роботу на умовах  сумісництва),  у тому числі на громадських засадах (крім  викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час).

 

Стаття 7. Сільський  голова.

7.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

7.2. Сільський  голова обирається  територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого  виборчого права  шляхом таємного  голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює  свої повноваження на  постійній основі.

7.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

7.4. Сільський голова  очолює виконавчий комітет ради, головує на її засіданнях.

7.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та  суддівської практики  із спорту) або підприємницькою діяльністю.

7.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів ради, якщо  інше не встановлено законом.

7.7. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

7.8. Повноваження сільського голови  закінчуються в день відкриття першої сесії  сільської ради, обраної наступних чергових виборах.

7.9.У разі звільнення з посади сільського голови  у зв’язку  з достроковим припиненням його повноважень  або його смерті, а також у разі  неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження  сільського голови здійснює секретар ради.

7.10.Секретар ради тимчасово  здійснює зазначені повноваження  з моменту  дострокового припинення повноважень  сільського голови і до моменту початку повноважень сільської  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих  виборах.

7.11. Повноваження сільського голови можуть  бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком  звільнення його з посади.

7.12. Сільський голова :

7.12.1. забезпечує здійснення у межах наданих повноважень органів виконавчої влади на  відповідній території, додержання Конституції  та законів  України, виконання актів Президента  України та відповідних органів виконавчої влади;

7.12.2. організовує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету ;

7.12.3. підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

7.12.4. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

7.12.5. вносить на розгляд  ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету ради ;

7.12.6. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури  виконавчих органів ради, апарату  ради та її  виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7.12.7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

7.12.8. скликає сесії ради, вносить пропозиції  та формує порядок денний сесії  ради і головує на  пленарних засіданнях ради;

7.12.9. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належить до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

7.12.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь  та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів ;

7.12.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання ;

7.12.12. вносить на розгляд  ради пропозиції про утворення  спеціалізованої  установи з надання безоплатної первинної правової  допомоги;

7.12.13. вносить  на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника  установи з надання безоплатної первинної  правової допомоги;

7.12.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету ;

7.12.15. є розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою ;

7.12.16.  представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними  органами, іншими органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та  організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у  міжнародних відносинах  відповідно до законодавства ;

7.12.17. звертається до суду щодо визнання  незаконними  актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси  територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

7.12.18.  укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори   відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

7.12.19. веде особистий прийом громадян ;

7.12.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

7.12.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах  та у спосіб, встановлені  Законом України « Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності ;   

 7.12.22. здійснює інші  повноваження місцевого самоврядування визначені цим та іншими законами якщо вони не  віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

7.12.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень;

7.13. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом  повноважень.

7.14. При здійсненні наданих повноважень сільський  голова є  підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед  радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

7.15. Сільський голова  щорічно звітує відповідно раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

7.16. Сільський голова  не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

7.17. На вимогу не менше половини депутатів  ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь – який визначений ними термін.

 

Стаття 8. Дострокове припинення повноважень сільського голови.

8.1. Звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови;

8.2. припинення його громадянства;

8.3. набрання законної сили  обвинувальним вироком щодо  нього ;

8.4. набрання законної сили рішенням суду про прийняття його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким надано стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися  діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави  або місцевого самоврядування :

8.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

8.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

8.7. його смерті ;

8.8. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України « Про  військово – цивільні адміністрації»

8.9. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст. 79 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або  за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови  визначається законом про місцеві референдуми.

8.10. Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади  з  підстав, зазначених у п.1,2,5,6 ч.1 ст. 79 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», - з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома  зазначений факт.

 

Стаття 9. Секретар ради.

9.1. Працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому  числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової  творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або  підприємницькою діяльністю.

9.2. Обирається радою з числа її депутатів  на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

9.3. у випадку, передбаченому.1 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

9.3.1.  скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

9.3.2.веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

9.4. організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

9.5. забезпечує своєчасне  доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно  до Закону України « Про доступ  до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які  відповідно до закону  є регуляторними  актами.

9.6. за дорученням сільського голови координує  діяльність  постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендації;

9.7. сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

9.8. організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних  з підготовкою і проведенням  референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

9.10. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим  самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує  доступ до них осіб, яким  це право надано у встановленому порядку.

9.11. вирішує за дорученням сільського голови або ради питання, пов’язані  з діяльністю  ради та її органів.

9.12. може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

9.13. Повноваження  секретаря  ради  можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

Стаття 10. Депутат ради.

10.1. Діяльність депутатів в раді та її органах   визначається  законами України  та  цим Регламентом.

10.2. Рада на своєму засідання затверджує  розподіл і закріплення депутатів  за виборчими округами та визначає порядок і організацію  особистого прийому виборців.

10.3. Депутат  зобов’язаний бути присутнім на засіданнях ради та постійних депутатських комісіях.

10.4. Інші питання діяльності депутатів  визначаються Законами України «  Про статус депутатів місцевих рад» , « Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законодавчими актами.

Стаття 11. Постійні комісії.

11.1. Завдання і компетенція  простійних комісій  визначається Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», положення про постійні комісії,  цим регламентом,  а також рішенням сільської ради.

11.2. Постійні комісії сільської ради утворюються з числа депутатів сільської рад на першій сесії нового скликання на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількісний та персональний склад затверджується списком за пропозицією сільського голови.

11.3. Постійні комісії утворюються для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань  які належать  до відання  сесії.

11.4. Питання, які належать до відання  можуть  розглядатися постійними комісіями спільно.

11.5. Голови постійної комісії обираються  за пропозицією сільського голови.

11.6. Інші питання діяльності  комісії регулюються положенням про постійні  комісії.

 

Стаття 12. Виконавчий комітет ради.

12.1. Виконавчим органом ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її   повноважень.

12.2. Після  закінчення повноважень ради сільського голови  виконавчий комітет здійснює  свої повноваження  до сформування нового складу виконавчого комітету.

12.3. Кількісний склад  виконавчого комітету визначається радою.

12.4. Персональний склад  виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

12.5. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника, інших осіб.

12.6. До складу виконавчого комітету ради входять також за посадою секретар ради.

12.7. Очолює виконавчий комітет ради сільський голова.

12.8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету  ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України  « Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови. 

12.9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним органам виконавчої влади.

12.10. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім  секретаря ради.

 

Стаття 13. Повноваження виконавчого комітету ради.

13.1. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих  органів ради.

13.2. Виконавчий комітет ради :

13.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально – економічного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд  ради;

 

Стаття 14. Організація роботи виконавчого комітету  ради.

14.1. Основною формою  роботи  виконавчого комітету ради є його засідання.

14.2. Засідання виконавчого комітету ради  скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції  - заступником сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

14.3. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочними, якщо  в них беруть  участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 15. Загальна та виключна компетенція ради.

15.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»та іншими законами до їх відання.

15.2. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання :

15.2.1. затвердження регламенту ради ;

15.2.2.  утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій ;

15.2.3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального склад  ; внесення змін до складу  виконавчого комітету та його розпуск.

15.2.4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря сільської ради  у порядку, передбаченому Законом;

15.2.5. затвердження  за пропозицією сільського голови структури  виконавчих органів ради, загальної  чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України,  витрат на їх утримання.

15.2.6. утворення за поданням сільського голови, інших виконавчих органів  ради ;

15.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України « Про засади  державної регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності»;

15.2.8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників.

15.2.9. заслуховування  звіту сільського голови, про діяльність виконавчих органів ради,  у тому числі щорічного  звіту про  здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради ;

15.2.10. прийняття рішення про недовіру сільському голові;

15.2.11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

15.2.12. заслуховування повідомлень  депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

15.2.13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

15.2.14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом ;

15.2.15.скасування актів виконавчих органів влади , які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішення відповідної ради , прийнятим у межах її повноважень;

15.2.16.прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;

15.2.17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

15.2.18.прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, голови;

15.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально - технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

15.2.20. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

15.2.21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно -   територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

15.2.22. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього ; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету ;

15.2.23. встановлення місцевих  податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України ;

15.2.24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

15.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень ;

15.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного  місцевого бюджету ;

15.2.27. прийняття рішень щодо надання  відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

15.2.28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради ;

15.2.29. прийняття рішень про передачу іншим органам  окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих  повноважень та умов їх здійснення.

15.2.30. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами  комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

15.2.31. вирішення відповідно до закону  питань регулювання земельних відносин;

15.2.32. затвердження  ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

15.2.33. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних  ресурсів місцевого  значення, а також про скасування такого дозволу;

15.2.34. затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань віднесених до її виключної компетенції;

15.2.35.  встановлення відповідно до  законодавства правил з питань благоустрою   території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти  і порядку, торгівлі на ринках, додержання  тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

15.2.36. прийняття у межах,    визначених законом, рішень  з питань боротьби  зі стихійним лихом, епідеміями , епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

15.2.37. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках,   передбачених  цим Законом;

15.2.38. затвердження статуту територіальної громади ;

15.2.39. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис  та порядок використання символіки територіальної громади ; прийняття рішень щодо виконання положень статей 7,11,12,20,24 Закону України « Про засади державної мовної політики».

 

 

 

СЕКРЕТАР  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ                                        І.КОСАРЄВА